CG Ông Đàm Quang Thắng APPA tiên phong IOT và tùy biến