Truyền hình Hà Nội- Thủ đô và thế giới- Tận dụng nguồn lực truyền thông cho khởi nghiệp