Giải pháp

Hệ thống nông nghiệp thông minh APPA-N1

GIẢI PHÁP Hệ thống nông nghiệp thông minh APPA-N1

Ứng dụng rộng rãi, phù hợp sử dụng cho nhiều loại mô hình

Hệ thống bao gồm 3 thiết bị chính:

- Bộ cảm biến CB1

- Bộ điều khiển DK1

- Bộ xử lý xử lý trung tâm T1

Bộ cảm biến liên tục lắng nghe điều kiện môi trường như Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, theo thời gian thực và gửi dữ liệu về Bộ xử lý Trung tâm.

Bộ xử lý Trung tâm nhận dữ liệu và chuyển tiếp lên Server. Ứng dụng di động liên tục cập nhật thông tin từ Server để hiển thị cho người dùng. Sau đó thông tin sẽ chuyển tới Bộ điều khiển.

Bộ điều khiển thực hiện điều khiển các thiết bị như máy bơm, Quạt gió. Hệ thống server thực hiện phân tích và tính toán thông tin để biết được thời điểm cần tưới và lượng nước cần tưới cho từng loại cây trồng. Hoặc người dùng sử dụng chế độ tưới Manual trên ứng dụng để thực hiện điều khiển.

Các tính năng chính của hệ thống được quản lý và điều khiển qua điện thoại thông minh:

- Chức năng giám sát: nhiệt độ, độẩm, ánh sáng, ..

- Cảnh báo các điều kiện môi trường bất lợi: khô, úng hạn..

- Điều khiển theo chương trình tưới chính xác tại bất kỳ nơi đâu

- Nhật ký theo dõi tình trạng của cây trồng hàng ngày

- Báo cáo về điều kiện môi trường và hoạt động tưới tiêu hàng ngày

- Cung cấp cơ sở dữ liệu cây trồng